Zespół

Dyrektor Muzeum UAM

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

Prawnik, badacz europejskiej kultury prawnej, dziejów nauki  i dziedzictwa Wielkopolski. Autor publikacji naukowych i redaktor serii „Dziedzictwo Wielkopolski”, „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”, „Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu”. Wyniki swych badań prezentował m.in. podczas wykładów w Austrii, Czechach, Estonii, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, we Włoszech i na Łotwie. W latach 2014–2020 był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest członkiem Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rady Biblioteki Raczyńskich, Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN oraz Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Pracownicy Muzeum UAM

Dr Małgorzata Halaburda
adiunkt

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Autorka publikacji naukowych z zakresu zarządzania i ekonomii.
Zwyciężczyni Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych za rozprawę doktorską z zakresu ekonomii środowiska lub zarządzania środowiskiem.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach działalności
administracyjnej na uczelni wyższej, a także spełnia się w charakterze nauczyciela akademickiego.

W Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z jego funkcjonowaniem.

Dr Marta Kalisz-Zielińska
kustosz dyplomowany
(na urlopie długoterminowym)

Historyk, archeolog i muzealnik. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu dziejów muzealnictwa, historii regionu, edukacji i popularyzacji wiedzy w muzeach. Posiada bogate doświadczenie edukacyjne.
Kurator i współorganizatorka wystaw oraz licznych wydarzeń edukacyjnych i popularnonaukowych
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Autorka i koordynatorka projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, Muzeum Historii Polski oraz Urząd Miasta Poznania.
Członek Komisji Dydaktyki Historii PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Juniorów. Członek Zwyczajny PTPN.

Mgr Agnieszka Wajroch
kustosz dyplomowany

Muzealnik, historyk sztuki, filolog.
Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu muzealnictwa przełomu XIX i XX stulecia, ikonografii średniowiecznej, ikonografii polskiego symbolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Jacka Malczewskiego, historii aktywności i działalności społeczno-kulturalnej kobiet w Poznańskim na przełomie XIX i XX wieku.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach muzealnych. Specjalizuje się w szeroko pojętej edukacji muzealnej. Autorka programów edukacyjnych oraz publikacji edukacyjnych dot. muzealnictwa.

Mgr Marta Włodarczyk-Rybacka
adiunkt

Historyk, archiwista, muzealnik.
Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii edukacji,
ze szczególnym uwzględnieniem historii ruchu harcerskiego na ziemiach polskich
oraz nowatorskich metod edukacyjnych.
W swojej pracy muzealniczej łączy działania edukacyjne, z zamiłowaniem do opracowywania zbiorów muzealnych.

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Muzeum UAM

Udział w kształtowaniu kompozycji i treści ekspozycji mają reprezentanci wszystkich wydziałów, których na czteroletnie kadencje powołują dziekani. Pełnomocnicy w porozumieniu z władzami i społecznością wydziału przedstawili najistotniejsze ich zdaniem problemy, osoby i wydarzenia, które powinny zostać przedstawione na ekspozycji. Są oni także doradcami w kwestiach, w których niezbędna jest specjalistyczna wiedza z poszczególnych obszarów nauki. Spotkania mają charakter plenarny lub problemowe, gdy konieczna jest dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

 • prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn – Wydział Filozoficzny
 • dr Michał Dolata – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
 • prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska – Wydził Matematyki i Informatyki
 • prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaliska – Wydział Neofilologii
 • prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, prof. UAM dr hab. Matylda Włodarczyk – Wydział Anglistyki    
 • dr Maciej Kijko – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • prof. UAM dr hab. Piotr Korduba – Wydział Nauk o Sztuce
 • prof. UAM dr hab. Elżbieta Kotkowska – Wydział Teologiczny
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Królczyk – Wydział Historii
 • prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz, dr Magdalena Lorenc – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • prof. dr hab. Lechosław Łomozik – Wydział Chemii   
 • dr Józef Malinowski – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • prof. dr hab. inż. Marek Marciniak – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • dr Nowak-Kluczyński Konrad – Wydział Studiów Edukacyjnych
 • dr Andrzej Nowosad – Wydział Biologii
 • dr hab. Piotr Pilarczyk – Wydział Prawa i Administracji
 • prof. UAM dr hab. Mariusz Szymanowicz – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Wydział Psychologii i Kongitywistyki
 •  prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 • dr Danuta Żurkiewicz – Wydział Archeologii

Pełnomocnicy w poprzednich kadencjach:

 • prof. UAM dr hab. inż. Henryk Drozdowski – Wydział Fizyki
 • prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk – Wydział Studiów Edukacyjnych
 • prof. dr hab. Tadeusz Hilczer – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Lilianna Sikorska – Wydział Anglistyki
 • prof. dr hab. Józef Pokrzywniak – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • prof. dr hab. Albert Kaniecki – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński – Wydział Prawa i Administracji
 • dr Marcin Szeląg – Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu
 • ks. prof. dr hab. Leszek Wilczyński – Wydział Teologiczny
 • prof. dr hab. Stanisław Puppel – Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski – Wydział Neofilologii
 • prof. UAM dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska – Wydział Chemii

Sztab projektowy

W proces projektowy Muzeum zaangażowany jest sztab specjalistów UAM powołany przez prorektora prof. Tadeusza Wallasa. W skład sztabu wchodzą (poza etatowymi pracownikami MUAM) przedstawiciele kadry administracyjnej posiadający kwalifikacje i kompetencje spoza obszaru nauk historycznych i muzealnictwa, bez których powstanie i dalsze funkcjonowanie Muzeum byłoby niemożliwe. 

Członkowie sztabu: 

 • mgr inż. Marek Sobczak – z-ca kanclerza UAM ds. eksploatacji     
 • mgr inż. Władysław Graczyk – kier. Działu Eksploatacji UAM   
 • mgr inż. Elżbieta Góra – z-ca kier. Działu Eksploatacji UAM 
 • mgr Anna Rutz – pełnomocniczka Rektora UAM ds. osób z       niepełnosprawnościami

Konsultanci merytoryczni

Zespół Doradców Merytorycznych został powołany przez dyrektora Muzeum. Jego zadaniem jest opieka merytoryczna nad głównymi założeniami ekspozycji i doradztwo na poszczególnych etapach kształtowania projektu. W skład Zespołu Doradców Merytorycznych wchodzą uznani badacze z zakresu nauk historycznych i edukacji, mający duży dorobek również w zakresie badania dziejów Uniwersytetu i nauki. Zespół doradza również w kwestii form, metod i technik dydaktycznych stosowanych w Muzeum.

Członkowie zespołu:

 • Prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki  (kierownik Zakładu Historii Gospodarczej UAM)                                                     
 • prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Zakład Historii Najnowszej UAM (kierownik)
 • prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke – Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM 
 • prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik – Wydział Historii UAM (prodziekan)
 • dr Mariusz Przybyła – Zakład Dydaktyki Ogólnej UAM (reprezentujący Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
 • prof. dr hab. Tomasz Schramm – Zakład Historii Najnowszej UAM